Ngày nay hoạt động thương mại tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Những hoạt động và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu có vai tṛ thiết yếu đối với các doanh nghiệp của ngước ta. Những công việc bao...